The Town of Stoughton owns 1.9 square miles of land spanning 24 properties, and has 10 miles of public trails

Town of Stoughton Property Map

Town of Stoughton Property List

Name Town Public Trails miles
Stoughton Memorial Conservation Land Stoughton 8
Libby Farm Stoughton 1.1
Halloran Park Stoughton 0.5
Ames Long Pond Area Stoughton 0.5
Michael Sammarco Babe Ruth Memorial Field Stoughton 0.2
No Name Stoughton 0.2
Bird Street Conservation Area Stoughton 0.1
Almon Fredericks Estate Stoughton 0
Bear Swamp Conservation Area Stoughton 0
Cedar Swamp Stoughton 0
Chemung Hill Area Stoughton 0
D. Forbes Estate Stoughton 0
Former Shiretown Parcel Stoughton 0
Joseph R. Dawe, Jr. Elementary School Stoughton 0
Lehan Field Stoughton 0
Marks Field Stoughton 0
Meads Meadow Stoughton 0
North Stoughton Area Stoughton 0
Shuman Avenue Conservation Area Stoughton 0
T.L. Edwards Estate Conservation Area Stoughton 0
Tanglewood Area Stoughton 0
VFW Memorial Field Stoughton 0
Vacant School Site Stoughton 0
Woods Pond Stoughton 0