Kosciuzko Park - Holyoke - MA

The Kosciuzko Park property is 0.6 acres. This property is open to the public.

The property has no public trails.

Trail Map